Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Innehåll Från rabbal

Från rabbal till Yggdrasill. Innehåll:

Förord

Rabbal och ring. Två ord för kittelhängare (1964)

Ordet löt ’hjullöt’ (1965)

Löta – ett ord hos Joh. Bureus (1965)

Sv. dial. stommel, stommal (1965)

Ett eddaställe och några svenska dialektord (1971)

Till härledningen av ordet kvi(a) ’kreatursfålla’ m.m. (1971)

Ekorre. Ett härledningsförslag (1974)

Två eddaställen och en västnordisk ordgrupp (1974)

Nyisl. kvos ,trång dal‛ o. dyl. Ett etymologiskt problem i dialektgeografisk belysning (1975)

Fisl. giogurr (1976)

Fvn. forað (1976)

Tarmmal och tarmmäja. Två dialektala ord för ’tarmkäx’ (1980)

Fisl. einherjar ’krigare i Valhall’ och några andra fornnord. sammansättningar med ein- (1982)

Två ordstudier (1984)

Växtnamnet dylla ’Sonchus arvensis’ (1990)

Das Verbum fräga ,fragen‛ im älteren Schwedisch und in schwedischen Dialekten – ein niederdeutsches Lehnwort oder eine einheimische Bildung?

Frågan är fri (1992)

Fågelbenämningen uggla (1993)

En nordisk etymologi i finsk och baltisk belysning (1994)

Norrl. dial. tyg(e) ’räfsskaft’. Ordbyte eller typskifte? (1996)

Randanmärkningar till härledningen av några svenska dialektord (1996)

Eine umstrittene Etymologie (1996)

Schwed. und norw. dial. koks(a) ,Schale, Schöpfkelle‛ u.ä. (1997)

Sv. dial. bose ’djävul’, ’rackare’, ’skråpuk’, ’orm’, ’snorklump’ m.m. (1998)

Schwed. dial. brambär ‛Himbeere’. Lehnwort aus dem Mittelniederdeutschen oder einheimisches Wort? (1999)

De urnordiska runinskrifternas alu (1999)

Fornfranskt berser ’jaga’ och dess avspeglingar i svenskan (2001)

Sv. och no. dial. jåla ’prata strunt, pladdra, jollra’ o. dyl. (2002)

Till härledningen av interjektionen sv. och da. jo (2002)

Nord. dial. käx(e), käxa ’båtshake, hacka’ m.m. och växtbenämningen hundkäx (2006)

Borrkax och tarmkäx (2007)

Drasut (2007)

Sv. oxel, da. aksel-, no. asal(d). Tre benämningar på träd av Sorbussläktet (2008)

Trädbenämningen no. (dial.) asal, asald (2009)

Yggdrasill. En etymologisk studie (2008)

Lennart Elmeviks bibliografi 1962–2010

För uppgift om var uppsatserna är publicerade hänvisas till den avslutande bibliografin.