Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015

Årsmötet ägde rum tisdagen den 24 mars. Efter förhandlingarna presenterade Gerd Eklund och Astrid Reinhammar material från Sällskapets hemsida och dialektinspelningar från Sörmland under rubriken ”dialektologisallskapet.se – Sällskapet på internet”.

Vid höstmötet onsdagen den 27 oktober höll fil. dr Karin Hallén ett föredrag med titeln ”Appartemang eller ganthus. Några ord för ’avträde’ i svenskspråkiga dialekter”.

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av en enkel sexa i institutionens seminarierum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en gång i månaden (utom i juli och augusti). Tidpunkt och plats för luncherna har meddelats på Sällskapets hemsida.

Under året har Sällskapet fortsatt sitt samarbete med professor Lars-Erik Edlund om årskrönikan över aktuell dialektlitteratur i Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tio av Sällskapets medlemmar har lämnat bidrag till årets krönika.

Sällskapets hemsida har uppdaterats regelbundet. Tio dialektartiklar har under året lagts ut på hemsidan.

I samband med Maj Reinhammars 80-årsdag i maj 2015 lät Sällskapet ge ut en hyllningsskrift, nummer tre i Sällskapets skriftserie. Den innehåller 43 av de totalt 118 titlar ur Majs egen ca 40-åriga produktion, som redovisas i den avslutande bibliografin. Urvalet har tagits fram och sammanställts av en redaktionskommitté bestående av Rut Boström, Gerd Eklund, Lennart Elmevik och Kristina Hagren. I skriften återfinns allt ifrån längre vetenskapliga artiklar till populärvetenskapliga uppsatser presenterade i kronologisk ordning. Tillsammans ger de en intressant variation där dialektologin kan sägas vara den röda tråden.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Rut Boström (ordförande), Jonathan Morén (sekreterare), Knapp Lennart Pettersson (kassör), Kerstin Thelander (övrig ledamot) samt Mathias Strandberg (suppleant). Styrelsen har sammanträtt i anslutning till luncherna.

Sällskapet hade vid årets slut 127 medlemmar.

Uppsala den 14 mars 2016

Jonathan Morén
sekreterare

Verksamhetsberättelser